Υπάλληλος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Φρίξου 9, Θεσσαλονίκη
0 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρία Oecon Group – Σύμβουλοι επιχειρήσεων και Ανάπτυξης αναζητά άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

  1. Υπάλληλος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Αρμοδιότητες:

1) Διαχείριση ευρωπαϊκών έργων και πιο συγκεκριμένα:

Παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (συντονισμός και οργάνωση δράσεων, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, επικοινωνία με τους εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές, σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων, παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου σε συνεργασία με το λογιστήριο)

Συμμετοχή στην ανάπτυξη των παραδοτέων

Συμμετοχή στη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων

2) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση και πιο συγκεκριμένα:

Ανάπτυξη ιδεών και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, εύρεση εταίρων

Σχεδιασμός, συγγραφή και υποβολή προτάσεων/φακέλων χρηματοδότησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

3) Συμμετοχή σε συναντήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (διαθεσιμότητα για ταξίδια στο εξωτερικό)

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής κατά προτίμηση στις οικονομικές επιστήμες

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό

Επιθυμητά προσόντα:

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε θεματική συναφή με το αντικείμενο της θέσης

Εργασιακή εμπειρία στην συγγραφή, διαχείριση και/ή υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Λοιπές δεξιότητες:

Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες

Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια

Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες

Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες

Εμπειρία συνεργασιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον

 

 

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.