Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών

Αθήνα, Ελλάδα
0 Έληξε πριν 3 έτη
Η αγγελία έχει λήξει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αctionline, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό στην Αθήνα, αναζητά Υπάλληλο για το Τμήμα Διαγωνισμών.

Περιγραφή θέσης:

 • Ενημέρωση για τη διενέργεια διαγωνισμών σε ημερήσια αναζήτηση και έλεγχος της ύπαρξης του διαγωνισμού ηλεκτρονικά
 • Συγκέντρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προσφορών και δικαιολογητικών για την κατάρτιση Φακέλου Προσφοράς και έγκαιρη κατάθεσή του για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμούς.
 • Επιμέλεια αλληλογραφίας, οργάνωσης γραφείου, αρχειοθέτησης και διασφάλισης ευαίσθητων πληροφοριών
 • Κατάθεση δικαιολογητικών στα πλαίσια διαγωνιστικών διαδικασιών όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Καταχώρηση και σύνταξη των αποτελεσμάτων σε συγκεντρωτικό αρχείο παρακολούθησης των Διαγωνισμών.
 • Διαχείριση και επίλυση αιτημάτων (φυσικής & απομακρυσμένης εξυπηρέτησης), σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής (πτυχίο ασφαλιστικών σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ, (επιθυμητός)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency)
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον τομέα των διαγωνισμών

Δεξιότητες:

 • Τήρηση εχεμύθειας και διασφάλιση ορθής χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Άριστη Ικανότητα γραπτής & προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Δυνατότητα τήρησης προθεσμιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα των παραδοτέων.
 • Ικανότητα συντονισμού, αξιολόγησης και προτεραιοποίησης διαφορετικών εργασιών.
 • Ικανότητα ανάλυσης στατιστικών στοιχείων.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

Περιοχή

Η αγγελία έχει λήξει.